Meeting Banner
Abstract #1008

The Pattern of Metabolic Heterogeneity in the Hippocampus by 3T Multi-Voxel Proton Spectroscopy in Alzheimer's Disease.

Bing Zhang1, Fei Chen2, Ming Li1, Xin Zhang1, Huiting Wang1, Yun Xu2, Bin Zhu1, Weibo Chen3

1Department of Radiology, The Affiliated Drum Tower Hospital of Nanjing University Medical School, Nanjing, Jiangsu, China; 2Department of Neurology, The Affiliated Drum Tower Hospital of Nanjing University Medical School, Nanjing, Jiangsu, China; 3Philips Healthcare, Shanghai, China


The pattern of metabolic heterogeneity in the hippocampus by 3T multi-voxel proton spectroscopy in Alzheimer's disease.