Meeting Banner
Abstract #1164

Alteration Pattern of Gray Matter and Small-World Networks in the Human Brain Revealed by Quantitative Water Diffusivity from MRI.

Bing Zhang1, Ming Li1, Xin Zhang1, Fei Chen1, Huiting Wang1, Fang Zhang2, Jiange Zhang2, Yun Xu3, Bin Zhu1

1Department of Radiology, The Affiliated Drum Tower Hospital of Nanjing University Medical School, Nanjing, Jiangsu, China; 2Department of biomedical engineering, Shanghai Jiao-tong University School of Medicine, Shanghai, China; 3Neurology of Radiology, The Affiliated Drum Tower Hospital of Nanjing University Medical School, Nanjing, Jiangsu, China


Alteration pattern of gray matter and small-world networks in the human brain revealed by quantitative water diffusivity from MRI.